Aviso legal

Datos Xerais

De acordo con o artigo 10 da Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico poñemos á súa disposición os seguintes datos: Librería Paz S.L. está domiciliada na Rúa Peregrina 29, con CIF B94067212. Inscrita non Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3815, Folio 65, Folla PO-53576, Inscrición 1ª.

Na web (www.librariapaz.com/politica-de-privacidad) hai unha serie de contidos de carácter informativo sobre o obxecto e contido da web. O seu obxectivo principal é facilitar aos clientes e ao público xeral, a información relativa á empresa, aos produtos e os servizos que se ofrecen.

Política de Privacidade

En cumprimento do disposto na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de Decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal (LOPD) infórmase o usuario que todos os datos que proporcione serán incorporados a un ficheiro, creado e mantido baixo a responsabilidade de Librería Paz S.L. Sempre respectará a confidencialidade dos seus datos persoais que só serán utilizados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos, atender ás solicitudes que nos demande, realizar tarefas administrativas, así como remitir información técnica, comercial ou publicitaria por vía ordinaria ou electrónica. Para exercer os seus dereitos de oposición, rectificación ou cancelación deberase dirixir á sede da empresa (Rúa Peregrina 29, Pontevedra), escribirnos ao seguinte correo (info@librariapaz.com) ou chamando ao número 986860471.

Responsabilidade

Librería Paz S.L. non faise responsable da información e contidos almacenados en foros, redes sociais ou cualqueira outro medio que permita a terceiros publicar contidos de forma independente na páxina web do prestador. Con todo, #de acordo con os art. 11 e 16 da LSSI-CE, Librería Paz S.L. comprométese á retirada ou no seu caso bloqueo daqueles contidos que puidesen afectar ou contravir a lexislación nacional ou internacional, dereitos de terceiros ou a moral e a orde pública. Tampouco a empresa responsabilizarase dos danos e prexuízos que se produzan por fallos ou malas configuracións do software instalado no computador do internauta.  Exclúese toda responsabilidade por algunha incidencia técnica ou fallo que se produza cando o usuario conéctese a internet. Igualmente non se garante a inexistencia de interrupcións ou erros no acceso ao sitio web. Así mesmo, Librería Paz S.L. resérvase o dereito para actualizar, modificar ou eliminar a información contida na súa páxina web, así como a configuración ou presentación da mesma, en calquera momento sen asumir responsabilidade algunha por iso.

Propiedade intelectual e industrial

Librería Paz S.L. é titular de todos os dereitos sobre o software da publicación dixital así como dos dereitos de propiedade industrial e intelectual referidos aos contidos que se inclúan, excepto os dereitos sobre produtos e servizos de carácter público que non son propiedade desta empresa. Ningún material publicado nesta web poderá ser reproducido, copiado ou publicado sen o consentimento por escrito de Librería Paz S.L. Toda a información que se reciba na web, como comentarios, sugestiones ou ideas, considerarase cedida á Librería Paz S.L. de forma gratuíta. Non se debe enviar información que NON poida ser tratada desta forma. Todos os produtos e servizos destas páxinas que NON son propiedade de Librería Paz S.L. son marcas rexistradas dos seus respectivos propietarios e son recoñecidas como tales pola nosa empresa. Soamente aparecen na web de Librería Paz S.L. a efectos de promoción e de compilación de información. Estes propietarios poden solicitar a modificación ou eliminación da información que lles pertence.

Lei aplicable e xurisdición

 

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Para calquera litixio que poida xurdir relacionado co sitio web ou a actividade que no desenvólvese serán competentes os Xulgados de Pontevedra, renunciando expresamente o usuario a calquera outro foro que puidese corresponder.

Condicions xeraiss de uso do sitio web da Librería Paz S.L.

Librería Paz S.L. (en diante Libraría Paz) con domicilio en Rúa Peregrina, 29, 36001  Pontevedra, España con CIF B94067212 representada por Anxo Ramiro Paz García con NIF 35321263W pon a disposición no seu sitio web  librariapaz.com determinados contidos de carácter informativo sobre as súas actividades. As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Libraría Paz por parte dos USUARIOS que accedan ao mesmo. As presentes condicións xerais expóñense ao USUARIO no sitio web librariapaz.com en todas e cada unha das páxinas e cada vez que un USUARIO introduce os seus datos nos formularios existentes, para que as lea, imprima, arquive e acepte a través de internet, non podendo o USUARIO introducir os seus datos efectivamente sen que se produza esta aceptación.  Librería Paz S.L. está inscrita no Rexistro Mercantil de Pontevedra, Tomo 3815, Folio 65, Folla PO-53576, Inscrición 1ª.  O acceso ao sitio web de Libraría Paz implica a aceptación sen reservas das presentes condicións xerais de uso que o USUARIO afirma comprender na súa totalidade. O USUARIO comprométese a non utilizar o sitio web e os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais:

PRIMEIRA.- Condicions de acceso e uso

1.1.-A utilización do sitio web de Libraría Paz non implica a obrigatoriedade de inscrición do USUARIO, salvo que este USUARIO desexe utilizar a base de datos de artigos existentes en librariapaz.com, onde será preciso que se rexistre cubrindo un formulario básico, esta subscrición rexerase polas condicións xerais específicas. As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estritamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe comprometéndose o USUARIO para realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren a legalidade, dereitos ou intereses de terceiros: dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual etc. Expresamente Libraría Paz prohibe os seguintes:

1.1.1.- Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo por calquera medio calquera tipo de dano aos sistemas de Libraría Paz ou a terceiros.

1.1.2.- Realizar sen a debida autorización calquera tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos ('spamming') ou o envío de grandes mensaxes co fin de bloquear os servidores da rede ('mail bombing').

1.2.- Librería Paz poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web se detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e engadidos por:

  2.1.- Libraría Paz utilizando fontes internas e externas de tal forma que Librería Paz só é responsable polos contidos elaborados de forma interna.

 2.2.- Terceiros alleos a Libraría Paz, ben mediante colaboracións directas no sitio web ou ben presentes a través de hiperenlaces ou links a outros sitios web ou a noticias doutros sitios dos que non é titular Libraría Paz. Libraría Paz en ningún caso será responsable dos contidos así introducidos e non garante o correcto funcionamento de todos estes links ou hiperenlaces. O USUARIO que desexe establecer un hiperenlace no seu sitio web ao sitio web de Libraría Paz non realizará un uso ilegal ou contrario á boa fe das informacións postas a disposición no referido sitio web.

2.3.- Libraría Paz resérvase o dereito de modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web.

TERCEIRA.- DEREiTOS DE AUTOR E MARCA

Libraría Paz é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea por calquera medio da marca de Libraría Paz , que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de Libraría Paz. Quedan reservados todos os dereitos. Ademais, o sitio web de Libraría Paz - os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web- atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos salvo consentimento expreso de Libraría Paz

CUARTA.- JURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Pontevedra renunciando expresamente o USUARIO a calquera outro foro que lle puidese corresponder.

QUINTA.-

No caso de que calquera cláusula do presente documento sexa declarada nula, as demais cláusulas seguirán vixentes e interpretásense @teniendo en cuenta a vontade das partes e a mesma finalidade das presentes condicións. Libraría Paz poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento, o que non implicará nalgún caso a renuncia aos mesmos excepto recoñecemento expreso por parte de Libraría Paz