Política de protección de datos

En cumprimento do disposto polo Regulamento 2016/679, do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, Librería Paz S.L., como responsable do sitio web, informa a todos os usuarios que faciliten ou vaian facilitar os seus datos persoais, que estes serán obxecto de tratamento por Librería Paz S.L.

Responsable do tratamento

O Responsable do tratamento dos datos realizado a través desta web é Librería Paz S.l., rúa Peregrina 29, 36001 Pontevedra

Finalidade e Lexitimación

Librería Paz, a través dos formularios que pon ao dispor do usuario, pode recompilar a información persoal que se detallará a continuación coa finalidade de adecuar as nosas ofertas comerciais ás súas peticións para poder ofrecerlle un servizo máis personalizado e eficaz: nome e apelidos, data de nacemento, dirección postal e de correo electrónico, número de teléfono, tarxeta bancaria e número de conta.

A negativa para fornecer a información pode ter como consecuencia para o usuario,  non recibir información axustada ás súas preferencias, ou non poder acceder aos servizos que ofrece o sitio web.

Os datos persoais poden utilizarse para as seguintes finalidades

- Ofrecerlle a mellor experiencia de navegación, compra, etc., con base legal non consentimento prestado ao aceptar as cookies

- Xestionar a súa conta en librariapaz.com, con base legal no cumprimento do contrato de compra venda

- Contactar co usuario no caso de que se produza cualqueira incidencia no servizo contratado, con base de lexitimación no cumprimento do contrato

- Enviar ao usuario comunicacións comerciais, excepto cando o usuario  opuxésese a este tratamento.

Conservación de datos

Os datos persoais proporcionados conservaranse durante o tempo preciso para cumprir coa finalidade para a que se recollen e para determinar as posibles responsabilidades que se puidesen derivar da finalidade.

Comunicación de datos

Os datos persoais poderán ser comunicados a terceiros cando sexa necesario para a prestación dos servizos solicitados polo usuario, (ex. para a xestión das vendas e o envío de produtos a través de correo ou empresas de transporte), ou para o cumprimento de obrigacións legais, entre as que poden estar as comunicacións a administracións públicas competentes en materia fiscal, Xuíces e Tribunais, etc.

Dereitos das persoas interesadas

O interesado poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, supresión ou limitación do tratamento dos datos persoais ou a opoñerse ao tratamento, no caso de que se dean os requisitos establecidos no Regulamento Xeral de Protección de Datos, así como na Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e garantía dos dereitos dixitais, dirixíndose por escrito ao responsable do tratamento a través das seguintes direccións:

  • E-mail: info@librariapaz.com
  • Correo postal: Libraría Paz
      • Rúa Peregrina 29 36001 Pontevedra

O interesado tamén poderá presentar unha reclamación ante a Axencia Española de Protección de Datos